Obavještenje za građane

Danas, kada se planeta Zemlja suočava sa različitim oblicima zagađenja i sve većim brojem potencijalnih opasnosti, naš zadatak je da damo doprinos u njenom očuvanju i pobrinemo se za svoju najužu okolinu.

Redovno i sistematsko uklanjanje komunalnog otpada i čisto okruženje preduslov su za zdrav život svakog građanina. Pravilno saniranje otpada i visok kvalitet komunalnih usluga zadatak su svih modernih društava.

Od 2016. godine na lokalitetu Crni vrh počela je sa radom Regionalna sanitarna deponija koja obezbjeđuje sigurno i adekvatno odlagalište otpada za područje devet opština ove regije među kojima je i područje Grada Zvornika.

Po odluci o komunalnom redu na području opštine Zvornik, br.01-022-145/13 od 26.09.2013. godine i Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.124/11) svi vlasnici stambenih prostora – fizička lica, preduzetnici i pravna lica obavezni su da zaključe ugovor o korišćenju komunalnih usluga sa AD „VODOVOD I KOMUNALIJE” Zvornik.

Molimo sve građane da potpišu ugovore o pružanju komunalnih usluga u roku od 15 dana kako bi kvalitetno realizovali projekat upravljanja otpadom i uredili našu životnu sredinu i prostor na kome živimo. Ukoliko korisnik odbije ili u navedenom roku ne zaključi ugovor sa AD „VODOVOD I KOMUNALIJE” Zvornik protiv istog će se podnijeti prijava kod nadležne inspekcije lokalne samouprave.

Napominjemo da je u navedenoj Odluci o komunalnom redu od 26.09.2013. godine u kaznenim odredbama, član 181. stav 1. tačka 7. predviđena novčana kazna za fizička lica u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM ukoliko sa davaocem usluga ne zaključi ugovor o odvozu smeća.