Obavještenje za korisnike

AD „VODOVOD I KOMUNALIJE“ Zvornik, obavještava korisnike komunalnih usluga, da će se počev od decembra 2022. godine fakturisanje naknade za koršćenje komunalnih usluga isporuke vode i odvođenja otpadnih voda vršiti po novoj cijeni prema Odluci o cijenama i načinu naplate komunalnih usluga na području grada Zvornika, br.4285 od 15.11.2022. godine, na koju je saglasnost dala Skupština grada Zvornika br. 01-022-141/2022 od 23.11.2022. godine.

 

Odluka o cijenama i načinu naplate komunalnih usluga (preuzmi)